„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie centrum w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”

  • Bartłomiej
  • 26/07/2019
  • Możliwość komentowania „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie centrum w Warszawie gwarancją jakości kształcenia” została wyłączona

Fundacja Motoambulans miała zaszczyt gościć na otwarciu Centrum symulacji medycznej w Uczelni Medycznej

Uroczyste Otwarcie innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej odbyło się w dniu 4 lipca 2019 r. w Warszawie i jest wynikiem realizowanych zadań europejskiego projektu uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego Otwarcia, na którym gościł Bartek Kamiński z Fundacji Motoambulans, ratownik medyczny motoambulansu.

Głównym celem tego projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na kierunku pielęgniarstwo poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni. Program Rozwoju Uczelni obejmuje utworzenie i funkcjonowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 30.09.2020r. Dofinansowanie projektu z UE: 2 597 503,62 zł

Program Rozwoju Uczelni zawiera realizację elementów obowiązkowych jak i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, wyposażonego w odpowiednie sale symulacyjne i audiowizualne w zgodzie z zaleceniami wynikającymi z audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Elementem Programu Rozwoju Uczelni mającym na celu poprawę jakości kształcenia jest wprowadzenie do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo nowych metod edukacyjnych wykorzystujących symulacje medyczne. W wyniku tych działań studenci oraz wykładowcy objęci programem i mający dostęp do nowoczesnej infrastruktury będą realizowali w sposób praktyczny efekty kształcenia z użyciem nowoczesnych technik i metod symulacji. 

Sale wchodzące w skład Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zostały wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, odpowiedni sprzęt medyczny, systemy audiowizualne, meble i wszelkie inne pomoce dydaktyczne. Przeszkolenie kadry technicznej zagwarantuje odpowiednie wykorzystanie sprzętu i jego staranną konserwację, mającą na celu podtrzymanie jego trwałości i funkcjonalności. Przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej umożliwi zaś odpowiednie i zgodne z celem projektu wykorzystanie powstałej infrastruktury technicznej oraz wprowadzi nowe metody kształcenia – symulacje medyczne – do programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. W ramach projektu zostaną przygotowane szczegółowe scenariusze symulacyjne z wykorzystaniem których realizowane będą efekty kształcenia. W celu dostosowania programu kształcenia do nowych metod dydaktycznych nastąpi zmiana sylabusów i dostosowanie siatki godzin – część zajęć praktycznych będzie realizowana poprzez wykorzystanie metod symulacji medycznej. Oprócz uruchomienia tych metod w ramach programu studiów, przewidziane jest również przeprowadzenie dodatkowych warsztatów i szkoleń dla studentów kierunków medycznych. Powstanie również podręcznik symulacji uzupełniony częścią e-learningową oraz połączona z aplikacją baza scenariuszy symulacyjnych.

Realizacja kolejnych zadań w projekcie pozwoliła na realizację zarówno zadań projektowych i budowlanych jak i na zakup sprzętu medycznego, sprzętu audio-video oraz mebli niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji.

Aby zapewnić osiągnięcie założeń projektu, zaplanowano realizację następujących zadań:

  • przygotowanie programu rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo
  • utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
  • zajęcia dodatkowe i warsztaty wykraczające poza standardowy program kształcenia
  • określenie jakości i zasad odbywania się zajęć praktycznych w MCSM

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu mają charakter motywacyjny. Dzięki realizacji celów projektu studenci uzyskają większe kompetencje praktyczne w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Zwiększy to zainteresowanie kierunkiem pięlęgniarstwo, co spowoduje wzrost liczby absolwentów tego kierunku na Uczelni im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Reasumując, realizowany projekt pomoże wzmocnić i udoskonalić proces kształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Pozwoli również na dostosowanie programu kształcenia do wymagań i oczekiwań rynku pracy, przez co wzmocni pozycję absolwentów kierunku zaczynających pracę zawodową. Projekt zwiększy także potencjał kierunku pielęgniarstwo poprzez umożliwienie lepszego przygotowania przeddyplomowego studentów. Uzyskane przez studentów umiejętności praktyczne będą stanowiły w przyszłości o konkurencyjności tej grupy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych usług medycznych.

Zobaczcie sami sale symulacji, m.in.: salę umiejętności pielęgniarskich, salę ćwiczeń umiejętności technicznych, salę ćwiczeń z zakresu ALS.

Fotorelacja z otwarcia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie